Betalingsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SPORTSCHOOL


ARTIKEL 1 ALGEMEEN

a. Door je inschrijving verklaar je deze algemene voorwaarden en de huisregels van AFP-Sport te accepteren en hiernaar te handelen. De algemene voorwaarden en de huisregels zijn terug te vinden op www.afp-sport.nl.

b. Inschrijving: een inschrijving waardoor je lid wordt van AFP-Sport. Dit kan op een van de manieren die beschreven zijn in artikel 2a.

d. Leden: Je kunt bij ons lid worden als je een natuurlijke persoon bent. De AFP-Sport medewerker kan je vragen door legitimatie aan te tonen dat jij lid bent.

e. Lidmaatschapsovereenkomst of overeenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen AFP-Sport en het lid door inschrijving. Deze algemene voorwaarden horen ook bij je overeenkomst.


ARTIKEL 2 LID WORDEN EN TOEGANG

a. Je bent welkom om lid te worden bij AFP-Sport. Dit kan op de volgende manieren:
 1. Bij AFP-Sport door het invullen van een papieren inschrijfformulier bij de balie. 

b. Als je lid wordt van AFP-Sport, ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Ook de SEPA automatische incassomachtiging gaat vanaf dat moment gelden. Als je niet voldoet aan je betalingsverplichting, kan AFP-Sport besluiten de overeenkomst te beëindigen. Zonder geldig lidmaatschap kan AFP-Sport jou de toegang tot de sportaccommodatie ontzeggen.

c. Bij aanvang van het lidmaatschap worden inschrijfkosten in rekening gebracht. Deze inschrijfkosten zijn voor nieuwe leden die direct lid worden van AFP-Sport. 
Bij klanten die lid worden naar aanleiding van een fysiotherapeutisch traject, waarbij een lidmaatschap wordt geadviseerd door de fysiotherapeut, worden geen inschrijfkosten in rekening gebracht. 


ARTIKEL 3 LIDMAATSCHAP TERMIJN EN PAUZERING

a.We hebben verschillende lidmaatschapsvormen waarvan alle details zijn terug te vinden op onze website of op de sportaccommodatie.

b. alle abonnementsvormen lopen van de eerste dag van de maand t/m de laatste dag van de maand en gelden altijd tot wederopzegging. Bij elk abonnement behoort een minimale contractduur. Na het verloop van de contractperiode wordt het abonnement altijd automatisch met de daarbij behorende termijn verlengd. 

c. U kunt een verzoek indienen om uw lidmaatschap te pauzeren door een mail te sturen naar sport@afp-fysiotherapie.nl. De minimale pauzeringsduur is 1 maand. Of uw verzoek wel of niet geaccepteerd wordt hangt af van de reden van pauzering. 

d. Groepslessen die niet doorgaan i.v.m. vakantie periode of nationale feestdagen worden niet gecrediteerd. De tarieven zijn vastgesteld op basis van de lessen die worden gegeven gedurende het jaar. Vakanties en nationale feestdagen zijn ingecalculeerd.   


ARTIKEL 4 TARIEVEN EN BETALING

a. Alle lidmaatschapsvormen hebben hun eigen lidmaatschapstarief en voorwaarden, welke te vinden zijn op de website of op de Sportaccommodatie.

b. Alle lidmaatschapsbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

c. Indien je kiest voor betaling per maand bij een overeenkomst voor een jaar of voor een overeenkomst die flexibel opzegbaar is, dan vindt de eerste betaling bij inschrijving plaats door een online betaling of SEPA incasso. De volgende betalingen worden vooruit per maand geïncasseerd via SEPA automatische incasso. Onze incassoperiode bedraagt één maand. Dit betekent dat we 12 incasso’s uitvoeren per jaar. 

d. Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen incasseren (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen we de incasso nogmaals naar je bank. Als je niet aan je betalingsverplichting voldoet, kan je AFP-Sport lidmaatschap worden geblokkeerd totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.

e. Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij incassokosten in rekening brengen en kunnen wij de vordering uit handen geven. Ook kunnen wij de overeenkomst met directe ingang beëindigen. Op dat moment ben je alle lidmaatschapsgelden verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst plus de incassokosten die in rekening worden gebracht.

f. Een keer per jaar, per 1 januari, mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal 5%. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

g. Als je geen gebruik maakt van de overeenkomst, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.


ARTIKEL 5 OPENINGSTIJDEN

a. Het kan zijn dat er in omstandigheden afwijkende openingstijden gelden. Bijvoorbeeld in geval van calamiteiten, overheidsbevel of feestdagen. Soms zullen we de sportschool dan sluiten. Dit kan ook het geval zijn indien we bijvoorbeeld werkzaamheden in een sportaccommodatie moeten uitvoeren.

AFP-Sport is ten alle tijden gerechtigd de openingstijden aan te passen of de sportschool te sluiten bij situaties van overmacht zonder dat dit zal leiden tot vermindering van abonnementsgelden of overeenkomst ontbindingen.

b. We willen onze sportaccommodatie goed onderhouden en soms kunnen we een tijdelijke of gedeeltelijke sluiting dan ook niet vermijden. In dat geval heb je geen recht op restitutie van lidmaatschapsgeld.


ARTIKEL 6 WIJZIGING GROEPSLESSEN 

a. Wij willen het aanbod van onze lessen altijd up-to-date houden. Dat betekent dat wij de (inhoud van de) lessen, het soort lessen en het lesrooster regelmatig kunnen aanpassen.


ARTIKEL 7 VERHUIZING OF BLESSURE

a. Verhuizing buiten een straal van 5 kilometer van de sportaccommodatie is een geldige reden om je lidmaatschap te ontbinden.

b. We hopen dat je in goede gezondheid bij ons komt sporten. Indien je om medische redenen blijvend geen gebruik meer kunt maken van je lidmaatschap, kun je deze tussentijds beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving. Je dient dan bewijs te overleggen dat je gezien je medische situatie niet meer in staat bent gebruik te maken van je overeenkomst, bijvoorbeeld door een doktersverklaring.

c. Opschorting van je lidmaatschap om welke reden dan ook is niet mogelijk.


ARTIKEL 8 BEEINDIGING LIDMAATSCHAP

a. Indien je een overeenkomst bent aangegaan voor de duur van een jaar, kun je deze uiterlijk 30 dagen voor het einde van de looptijd opzeggen. Indien je dat niet doet wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op ieder moment opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

c. Je kunt je overeenkomst opzeggen op verschillende manieren. Dit kan je doen door een e-mail te sturen naar sport@afp-fysiotherapie.nl. Bij opzegging per email moet je de volgende gegevens vermelden: je naam, geboortedatum en adres. Mocht u niet kunnen mailen is het mogelijk om een brief bij ons langs te brengen of op te sturen naar Industrieweg 10, 9403 AA Assen. 

d. Wij streven ernaar in de sportaccommodatie een omgeving te creëren waarin iedereen elkaar respecteert en de regels worden nageleefd. Indien je je niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, of indien je je niet houdt aan de huisregels of onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan kan AFP-Sport je de toegang tot de sportaccommodaties ontzeggen en de overeenkomst (per direct) beëindigen. De beoordeling van de situatie is exclusief voorbehouden aan AFP-Sport.


ARTIKEL 9 RISICO en AANSPRAKELIJKHEID

a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Indien je gebruik maakt van onze faciliteiten, dien je zelf in te schatten wat je aan kunt. Je blijft zelf altijd verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en de keuzes die je daarin maakt. Het gebruik van de faciliteiten is voor jouw eigen risico. Bij (twijfel over) fysieke condities, raden we je aan deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is.

b. AFP-Sport en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die je oploopt in onze sportaccommodaties.

c. AFP-Sport aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van je eigendommen.


ARTIKEL 10 KLACHTEN

a. Wij doen ons uiterste best iedereen van dienst te zijn en willen met onze sportaccommodatie zoveel mogelijk mensen toegang geven tot sportfaciliteiten. Indien je klachten hebt betreuren we dat maar horen we dat uiteraard graag. Je kunt hiervoor terecht bij een medewerker in onze sportaccommodatie of kunt u via onze website een klachtenformulier invullen. Zie hiervoor; https://afp-fitness.nl/contactformulier/ 


ARTIKEL 11 PERSOONSGEGEVENS

a. Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. AFP-Sport verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

b. In de privacyverklaring van AFP-Sport wordt op een rijtje gezet welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De privacyverklaring van AFP-Sport kun je terugvinden op onze website; www.afp-sport.nl.

c. Ter bescherming van de veiligheid van de mensen en goederen in en om onze sportaccommodatie, maken wij gebruik van videotoezichtapparatuur om de sportaccommodatie 24 uur per dag te observeren. Videotoezicht is beperkt tot de sportzaal, en is niet aanwezig in de toilet-, douche- en kleedruimtes.


ARTIKEL 12 CONTACTGEGEVENS AFP SPORT

De contactgegevens van onze sportaccommodatie zijn:


Telefoon: 0592-316920
 E-mail: sport@afp-fysiotherapie.nl
Adres: Industrieweg 10, 9403AA Assen
Voor veel informatie kun je daarnaast terecht op onze website www.afp-sport.nl


ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met AFP-Sport aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Betalingsvoorwaarden