Betalingsvoorwaarden

1. Inschrijving en intake

De intake voor één van de abonnementen van AFP-Fitness dient altijd tezamen met een medewerker van AFP-Fitness plaats te vinden. De intake is een verplicht éénmalig consult en de kosten hiervoor bedragen €30,75. Deze kosten worden bij u geïncasseerd middels automatische incasso. Wanneer u na een fysiotherapeutische behandeling en/of revalidatie wilt gaan trainen bij AFP-Fitness op basis van een fitness abonnement, vervallen de kosten van een eenmalige intake. Deze intakekosten zijn dan verrekend met uw intake bij het eerste consult van uw fysiotherapeut.

2. Contracttermijn en verlengen

Alle abonnementsvormen lopen van de eerste dag van de maand t/m de laatste dag van de maand en gelden altijd tot wederopzegging. Bij elk abonnement behoort een minimale contractduur, dat per type abonnement verschilt. Na het verloop van de contractperiode wordt het abonnement altijd automatisch met de daarbij behorende termijn verlengd, zie tabel 1.Tabel 1. Overzicht lidmaatschappen en tarieven
* Groepsles = Pilates, MamaFit, ZwangerFit, Fysiofit 50+ en 70+, Dansante Therapie
** PMT = Psychomotorische Therapie voor specifieke doelgroepen

3. Betalingsvoorwaarden- en procedure

Wanneer u zichzelf als AFP-Fitness lid inschrijft of in uw bijzijn samen met een van de AFP medewerkers laat inschrijven geeft u tevens direct een machtiging af om de betaling van uw abonnement maandelijks op basis van automatische incasso te laten uitvoeren.

3.1 Betaalwijze en incasseringen abonnementen
De abonnementskosten worden maandelijks, middels automatische incasso, bij u geïncasseerd. Deze incasso vindt altijd plaats in de eerste week van de lopende maand betreffende uw huidige abonnement. Wordt de betaling niet binnen tien dagen daarna ontvangen, dan verkeert u in verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de incasso. Zodra u in verzuim verkeert, is de praktijk gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Indien u geen gebruik wenst te maken van automatische incasso, dan zijn wij genoodzaakt om maandelijks extra administratiekosten á € 7,50 in rekening te brengen.

3.2 Betaalwijze overige diensten
Facturen van overige diensten (e.g. massage) dienen ter plaatse van AFP-Fysio / AFP-Fitness per pin te worden voldaan.

3.3 Verzuim en maatregelen
Indien u in verzuim verkeert, is de praktijk gerechtigd incassomaatregelen te treffen, of derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor uw rekening wanneer u in verzuim verkeerd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 25,00; alles exclusief omzetbelasting.

4. Opzeggen

Wanneer u uw contract met de daarbij behorende looptijd en verlengingstermijn wilt beëindigen, dient u dit voor de 15e dag van de laatste maand waarvoor het contract geldt te doen. De opzegging dient schriftelijk te worden gedaan via afpsport@afp-fysiotherapie.nl o.v.v. afmelding AFP-Fitness abonnement + naam abonnementenhouder waarna wij u per de eerste van de opvolgende maand na afloop van de standaard contractduur (zie tabel 1) zullen uitschrijven. Wanneer u na de 15e dag van de (laatste) maand van uw huidige, lopende contract opzegt, wordt de opvolgende termijn behorende bij uw abonnement (zie tabel 1) nog in rekening gebracht.

4.1 Opzegtermijn AFP Fitness 1, 2 en 3
Het AFP Fitness abonnement kent een minimale contractduur van één maand. Na deze maand is het abonnement maandelijks opzegbaar. Opzeggen dient altijd te gebeuren voor de 15e van de laatste maand van uw huidige contractduur; het abonnement wordt dan vanaf de 1e dag van de opvolgende contracttermijn beëindigd.

4.2 Opzegtermijn AFP Groepslessen 4 en 5
Het AFP Groepsles abonnement (Pilates, MamaFit, ZwangerFit, FysioFit, Dansante Therapie en Hydrotherapie) kent een minimale contractduur van drie maanden. Opzeggen dient altijd te gebeuren voor de 15e van de laatste maand van uw huidige contractduur; het abonnement wordt dan vanaf de 1e dag van de opvolgende contracttermijn beëindigd.

4.3 Opzegtermijn AFP Beweegbanken 6 en 7
Voor de beweegbanken geldt een minimale contractduur van één jaar. Na het verstrijken van deze termijn is het abonnement maandelijks opzegbaar. Opzeggen dient altijd te gebeuren voor de 15e van de laatste maand van uw huidige contractduur; het abonnement wordt dan vanaf de 1e dag van de opvolgende contracttermijn beëindigd.

4.4 Opzegtermijn AFP PMT 8 en 9
De minimale contractduur van AFP PMT 8 en 9 is zes maanden en wordt vervolgens automatisch met zes maanden verlengd. Opzeggen dient altijd te gebeuren voor de 15e van de laatste maand van uw huidige contractduur; het abonnement wordt dan vanaf de 1e dag van de opvolgende contracttermijn beëindigd.
 

PRIVACYREGLEMENT

Uw fysiotherapeut/trainer houdt, om uw doelen zo goed mogelijk te kunnen realiseren en om de voortgang te monitoren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de klant. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Reglement
 • Uiteraard gaat AFP-Fitness zorgvuldig met uw gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven.
 • Behalve de fysiotherapeut/trainer die u begeleid heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten/trainers binnen AFP-Fitness, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut/trainer verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met uw behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie.
 • Gegevens worden pas vrijgegeven nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden uw gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat u begeleid bent, worden de gegevens tenminste 10 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Indien u van mening bent dat AFP-Fitness niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via een klachtenformulier binnen AFP-Sport, kenbaar maken. Deze is verkrijgbaar bij AFP-Sport.

OMGANGSNORMEN

 • Voor de omgang met en het trainen/behandelen van u als klant zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld waarnaar AFP-Fitness werkt.
 • De werkwijze van AFP-Fitness wordt voorafgaand aan de samenwerking aan u uitgelegd. Hierbij zal globaal worden aangegeven welke trainingen en testen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de trainingen en/of testen dient u dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er door bijv. geloofsovertuiging bepaalde handelingen en/of vormen van trainingen bezwaar bestaat dient u dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken.
 • Als u er bezwaar tegen heeft om door een begeleider van een andere sekse begeleid te worden dient dit tijdens de intake aangegeven te worden.
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf uw toestemming gevraagd worden.
 • De begeleiders dienen zich tegenover u respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal er in overleg met u en de begeleider een andere begeleider ingezet worden of een andere gepaste oplossing worden geboden.
 • Met u besproken onderwerpen blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden. 
 • Indien u van mening bent dat AFP-Fitness niet op de juiste manier met u omgaat, kunt u dit, via een klachtenformulier binnen AFP-Fitness, kenbaar maken.Betalingsvoorwaarden